บทเรียนบนเครือข่ายอินเทรอ์เน็ต รายวิชา ง30203 การสร้างโฮมเพจ
 
 

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลงทะเบียนใหม่

คู่มือสำหรับผู้สอน
คู่มือสำหรับนักเรียน
ผลงานนักเรียน
 
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
 
คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ง30203 รายวิชา การสร้างโฮมเพจ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต
    ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ ส่วนประกอบที่สำคัญของเว็บไซต์ โฮมเพจและ เว็บเพจ การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายโดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver บอกขั้นตอนการเข้า/ออกโปรแกรม การสร้าง และการออกแบบเว็บไซต์ รวมทั้งบอกส่วนประกอบพื้นฐานในหน้าต่างโปรแกรม Adobe Dreamweaver ได้
    ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงาน การสร้าง Site, Homepage, Webpage การจัดการกับเครื่องมือ พาแนล และแถบพาแนลต่าง ๆ การแทรกตาราง ข้อความและรูปภาพลงใน เว็บเพจ มัลดิมีเดีย การเชื่อมโยงระหว่างเว็บเพจด้วยลิงค์ Link และการเผยแพร่เว็บไซต์สู่โลกอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ต่อไปได้
    การศึกษาและปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver อย่างมีคุณธรรม รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคอมพิวเตอร์ มีความสนใจในการเรียน ตลอดจนมีจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 
ผลการเรียนรู้
  1. มีความรู้พื้นฐานการการสร้างเว็บไซต์
  2. มีความรู้พื้นฐานและทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver
  3. มีความรู้และทักษะในการสร้างไซต์งาน
  4. มีทักษะในการสร้างตารางและแบนเนอร์
  5. สร้างเมนูและข้อความวิ่งด้วยคำสั่ง < marquee >
  6. จัดการส่วนเนื้อหาและข้อมูลผู้จัดทำ
  7. สร้างการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าเพจที่สร้างขึ้นเอง และเพจที่เป็นเว็บไซต์อื่นๆ
  8. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมัลติมีเดีย และการสร้างภาพเคลื่อนไหว
  9. ออกแบบและพัฒนาเว็บเพจได้อย่างสร้างสรรและมีจิตสำนึก
  10. อัพโหลดและเผยแพร่เว็บไซต์สู่โลกอินเตอรืเน็ตได้อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม