บทเรียนบนเครือข่ายอินเทรอ์เน็ต รายวิชา ง30203 การสร้างโฮมเพจ
 
 

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลงทะเบียนใหม่

คู่มือสำหรับผู้สอน
คู่มือสำหรับนักเรียน
ผลงานนักเรียน
 
TIP
การสร้างเว็บไซต์
การใช้มัลติมีเดีย
การใช้งานแทรก Flash Media
การใช้ไฟล์เสียงในเว็บเพจ
ลักษณะของภาพกราฟิกในเว็บเพจ
ชนิดของภาพ
การกำหนดขนาด
การใส่สีให้กับตัวอักษร
การตั้งชื่อให้กับเว็บเพจ
การใส่ข้อความลงบนเว็บเพจ
การขอพื้นที่เว็บไซต์
การสร้างลิ้งค์