บทเรียนบนเครือข่ายอินเทรอ์เน็ต รายวิชา ง30203 การสร้างโฮมเพจ
 
 

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลงทะเบียนใหม่

คู่มือสำหรับผู้สอน
คู่มือสำหรับนักเรียน
ผลงานนักเรียน
 

หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยง (เวลา 2 ชั่วโมง)

 
สาระสำคัญ

รู้จักกับการเชื่อมโยงในรูปแบบต่าง ๆ ลักษณะการเชื่อมโยง การสร้างการเชื่อมโยง อย่างง่ายด้วยข้อความและรูปภาพ การการเชื่อมโยงมีทั้ง การเชื่อมโยงภายในเพจที่สร้างขึ้นเอง และ การเชื่อมโยงระหว่างเพจที่สร้างขึ้นเองไปยังหน้าเว็บไซต์จริง

หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยง