บทเรียนบนเครือข่ายอินเทรอ์เน็ต รายวิชา ง30203 การสร้างโฮมเพจ
 
 

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลงทะเบียนใหม่

คู่มือสำหรับผู้สอน
คู่มือสำหรับนักเรียน
ผลงานนักเรียน
 

หน่วยที่ 6 การจัดการเนื้อหา (เวลา 2 ชั่วโมง)

 
สาระสำคัญ

การปรับแต่งคุณสมบัติของข้อความ การใส่เนื้อหา การจัดรูปแบบเนื้อหา การแทรกรูปภาพลงในเว็บเพจ จัดรูปแบบ เนื้อหาและภาพประกอบให้น่าสนใจและสวยงาม

หน่วยที่ 6 การจัดการเนื้อหา