บทเรียนบนเครือข่ายอินเทรอ์เน็ต รายวิชา ง30203 การสร้างโฮมเพจ
 
 

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลงทะเบียนใหม่

คู่มือสำหรับผู้สอน
คู่มือสำหรับนักเรียน
ผลงานนักเรียน
 

หน่วยที่ 5 เมนูและข้อความวิ่ง (เวลา 2 ชั่วโมง)

 
สาระสำคัญ

การพิมพ์ข้อความ หรือแทรกรูปสำหรับเมนู ลงในเว็บเพจ การจัดการกับข้อความด้วยคำสั่ง < marquee > เป็นขั้นตอนต่อไปหลังจากแทรกแบนเนอร์แล้ว เริ่มจัดทำเมนู เมนูสามารถสร้างในแบบที่เป็นข้อความโดยพิมพ์ขึ้นมาเองหรือเมนูที่เป็นรูปภาพ และจัดการข้อความด้วยคำสั่ง < marquee > ให้ข้อความวิ่ง ผ่านหน้าจอ เป็นการตกแต่งให้ดูมีการเคลื่อนไหวในโฮมเพจ

หน่วยที่ 5 เมนูและข้อความวิ่ง