บทเรียนบนเครือข่ายอินเทรอ์เน็ต รายวิชา ง30203 การสร้างโฮมเพจ
 
 

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลงทะเบียนใหม่

คู่มือสำหรับผู้สอน
คู่มือสำหรับนักเรียน
ผลงานนักเรียน
 

หน่วยที่ 4 แทรกตารางและแบนเนอร์ (เวลา 2 ชั่วโมง)

 
สาระสำคัญ

ประโยชน์ของการใช้ตารางในเว็บเพจ การสร้างตารางและปรับแต่งคุณสมบัติของตาราง เริ่มต้นสร้างโฮมเพจด้วยการแทรกแบนเนอร์

หน่วยที่ 4 แทรกตารางและแบนเนอร์