บทเรียนบนเครือข่ายอินเทรอ์เน็ต รายวิชา ง30203 การสร้างโฮมเพจ
 
 

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลงทะเบียนใหม่

คู่มือสำหรับผู้สอน
คู่มือสำหรับนักเรียน
ผลงานนักเรียน
 

หน่วยที่ 3 สร้างไซต์งาน (เวลา 2 ชั่วโมง)

 
สาระสำคัญ

การกำหนดและสร้างไซต์งาน การสร้างหน้าเพจใหม่ กำหนดคุณสมบัติให้กับหน้าเพจ และการบันทึกหน้าเพจแรกด้วยการตั้งชื่อ index

หน่วยที่3 สร้างไซต์งาน