บทเรียนบนเครือข่ายอินเทรอ์เน็ต รายวิชา ง30203 การสร้างโฮมเพจ
 
 

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลงทะเบียนใหม่

คู่มือสำหรับผู้สอน
คู่มือสำหรับนักเรียน
ผลงานนักเรียน
 

หน่วยที่ 2 พื้นฐานการใช้โปรแกรม Adobe Dreamwever (เวลา 2 ชั่วโมง)

 
สาระสำคัญ

การเข้า/ออกโปรแกรม และการทำงานกับหน้าจอ Start Page ส่วนประกอบพื้นฐานในหน้าต่างโปรแกรม Adobe Dreamweaver การแสดงและซ่อนเครื่องมือ การจัดการกับพาแนลและแถบพาแนลต่าง ๆ เครื่องมือของ Adobe Dreamweaver ที่ใช้ในการจัดทำเว็บไซต์ เป็นความรู้พื้นฐานของโปรแกรมที่ต้องศึกษาเพื่อการใช้งานในขั้นต่อไป

หน่วยที่ 2 พื้นฐานการใช้โปรแกรม Adobe Dreamwever