บทเรียนบนเครือข่ายอินเทรอ์เน็ต รายวิชา ง30203 การสร้างโฮมเพจ
 
 

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลงทะเบียนใหม่

คู่มือสำหรับผู้สอน
คู่มือสำหรับนักเรียน
ผลงานนักเรียน
 

หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานในการสร้างเว็บไซต์ (เวลา 8 ชั่วโมง)

 
สาระสำคัญ

ในเบื้องต้นก่อนที่จะเริ่มสร้างเว็บไซต์ ผู้เรียนจำเป็นที่จะต้องทราบและเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในการสร้างเว็บไซต์ เพื่อให้เกิดการศึกษาและเรียนรู้ ความหมาย ความสำคัญส่วนประกอบของเว็บไซต์ โฮมเพจ เว็บเพจ ขั้นตอนและวิธีการสร้างเว็บไซต์ หลักการออกแบบ และข้อแนะนำในการสร้างเว็บไซต์ ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานและเป็นส่วนสำคัญที่ต้องเรียนรู้ก่อนการเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์

หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานในการสร้างเว็บไซต์