Tip การตั้งชื่อให้กับเว็บเพจ

                    การตั้งชื่อให้กับเว็บเพจนั้นจะต้องตั้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และการตั้งชื่อห้ามมีการเว้นวรรคในชื่อ เราอาจใช้เครื่องหมาย underscore (_) หรือ hyphen (-) แทนการเว้นวรรคได้
                    หน้าหลักที่จะต้องมีในเว็บไซต์คือหน้า index.html หน้านี้เปรียบเสมือนกับสารบัญของเว็บไซต์ เมื่อเราพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ หน้า index.html
จะถูกนำมาแสดงเป็นหน้าแรก