Tip   การใส่สีให้กับตัวอักษร

                   1. เปิดหน้าต่างที่เราพิมพ์ข้อความไว้ดังรูป

 

                    2. นำ mouse เลือกข้อความที่เราต้องการเปลี่ยนสี

 

                     3. หลังจากนั้นเลือกสีที่ Properties ดังรูป

 

                     4. เพียงเท่านี้เราก็สามารถเปลี่ยนสีให้กับตัวอักษรได้แล้ว