Tip การกำหนดขนาดเป็น pixel กับเป็นแบบ percent (%) แตกต่างกันคือ


                    การกำหนดขนาดเป็น pixel ลงไปกับการเลย์เอาท์เว็บเพจหรืออื่น ๆ จะเป็นการกำหนดค่าที่ตายตัวลงไปเลยว่า...ต้องการขนาดเท่านี้แน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะถ้าปล่อยให้มีการเปลี่ยนแปลง หน้าเว็บเพจอาจจะเละไม่ได้รูปในแบบที่ต้องการเมื่อผู้ใช้เรียกชม เช่น เรากำหนดควากว้างของตารางเป็น 150 pixel ไม่ว่าผู้ชมจะเข้ามาด้วยหน้าจอที่Resolution ที่เท่าไหร่ เขาก็จะเห็นความกว้างของตารางในขนาด 150 pixel เท่ากันเสมอ
                    แต่การกำหนดเป็น percent (%) จะเป็นการกำหนดแบบยืดหยุ่น เพราะตารางหรือการเลย์เอาท์ของเราจะขึ้นอยู่กับขนาดความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ของผู้ชมว่าเป็นเท่าไหร่ เช่น ถ้าเรากำหนดขนาดตารางเป็น 100% ลงไป ผู้ชมเมื่อชมด้วยหน้าจอเป็น 800*600 ขนาดเว็บเพจก็จะเต็มหน้าจอเขาพอดี แต่ถ้าเขาชมด้วย 1024*768 เว็บเพจของเราก็จะพอดีและเต็มหน้าจอของเขาอีกเช่นเดียวกัน เนื่องจากเป็นการกำหนดความกว้างแบบ
100 % คืออย่างไรไม่ว่าหน้าจอไหนก็เต็มพื้นที่ 100% เช่นเดียวกัน