Tip ลักษณะของภาพกราฟิกในเว็บเพจ 


          สิ่งต้องคำนึงถึงในการเลือกรูปภาพ 

                    ภาพกราฟิกหรือรูปภาพที่นำมาประกอบเนื้อหาในเว็บเพจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวที่นำเสนอมากยิ่งขึ้นและช่วยให้เว็บเพจ
มีสีสันสวยงาม  น่าอ่าน การนำภาพกราฟิกมาประกอบเว็บเพจ  มีสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงหลัก ๆ  ดังนี้

1.  ความแตกต่างกันของระบบคอมพิวเตอร์
2.  การเลือกใช้ชนิดของเบราเซอร์
3.  กำหนดหน่วยวัดมาตรฐานของภาพให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
4.  ความละเอียดของรูปภาพ
5.  ขนาดของไฟล์ภาพ