Tip  การใช้มัลติมีเดีย


ลักษณะของมัลติมีเดียบนเว็บเพจ

                     การสร้างเว็ฐเพจนอกจากจะใช้ข้อความ  ภาพประกอบ  ตาราง  และองค์ประกอบอื่น ๆ  ตามที่ได้ศึกษามาแล้วนั้น ยังสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหว  เสียง  และกราฟิกต่าง ๆ  ท้งแบบ 2 มิติ  และ 3 มิติ  ซึ่งรวมเรียกว่า  “มัลติมีเดีย”  ได้อีกด้วย  ซึ่งจะช่วยให้เว็บเพจน่าสนใจมากยิ่งขึ้น การใช้มัลติมีเดียต้องใช้เทคโนโลยีสำคัญ  ได้แก่  Flash  Java  Java applet Shockwave Plug in และ ActiveX Control

                    1.  Flash เป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่เกิดจากโปรแกรม  Macromedia Flash  ขนาดไฟล์ค่อนข้างเล็กเพราะเป็นภาพแบบ Vector-Based  ใช้ลายเส้นสร้างภาพ  มีนามสกุลไฟล์แบบ .swf  โดยผู้ใช้ต้องติดตั้งโปรแกรม  Flash Player  กับเว็บเบราเซอร์ก่อนจึงจะใช้งานได้
                    
                    2.  Shockwave เกิดจากการแปลงไฟล์จากโปรแกรม  Macromedia Director  และ  Authorware  เพื่อให้ไฟล์มีขนาดเล็กลงเหมาะกับการแสดงบนเว็บเพจ  โดยโปรแกรม  Director  เหมาะกับการสร้างเกมส์  และงานมัลติมีเดียพรีเซนเตชัน  ส่วนโปรแกรม  Authorware  เหมาะสำหรับสร้างงานมัลติมีเดียช่วยสอน  หรือ  CAI  (Computer Aids Instruction)

                    3.  Java เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้เขียนโปรแกรมขนาดเล็กเพื่อทำงานร่วมกับเว็บเพจ Java Script  เป็นคำสั่งภาษา  Java  ขนาดสั้นเหมาะสำหรับสร้างลูกเล่นให้เว็บเพจ  เช่น  สร้างฟอร์มติดต่อกับผู้ใช้งาน  นำมาสร้างเว็บเพจได้นอกเหนือจากภาษา  HTML

                    4.  Java Applet เป็นโปรแกรมขนาดเล็กสร้างเกมส์ที่สร้างด้วยภาษา  Java  ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจง  เช่น  เกมส์  ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ

                    5.  ActiveX เป็นโปรแกรมขนาดเล็กซึ่งเรียกว่า  “คอนโทรล (Control)”  ทำหน้าที่เฉพาะตามที่เขียนในโปรแกรมไว้  ถูกเรียกใช้โดยดาวน์โหลดจากเว็บเซิร์ฟเวอร์มาทำงานบนเครื่องอัตโนมัติ  เช่น การแสดงภาพ 3 มิติ  การหมุนภาพแบบ 360 องศา  ฯลฯ Plugin  เป็นโปรแกรมเสริมที่ทำงานร่วมกับเว็บเบราว์เซอร์