Image Map

                    Image Map หมายถึงการแบ่งรูปภาพออกเป็นบริเวณย่อยเฉพาะส่วนของรูปภาพเพื่อกำหนดให้เป็นลิงค์ไปยังปลายทางที่แตกต่างกัน เนื่องจากในภาพสามารถมีได้หลายลิงค์ด้วยกัน เช่น คลิกลิงค์บริเวณด้านบนของภาพก็จะไปยังปลายทางหนึ่งหรือคลิกที่ลิงค์บริเวณด้านล่างของภาพก็จะไปยังปลายทางหนึ่ง เป็นต้น

วิธีการสร้างลิงค์เฉพาะส่วน (Image Map)

มีดังต่อไปนี้

                1. คลิกเลือกรูปที่ต้องการสร้างลิงค์
                2. คลิกเครื่องมือเลือกบริเวณรูปภาพในหน้าต่าง Properties 
                3. คลิกเลือก  แล้ววาดบริเวณที่ต้องการให้เป็นลิงค์
                4. พิมพ์ชื่อเว็บเพจปลายทางลงในช่อง Link
                5. จากนั้นให้บันทึกเว็บเพจแล้วกดปุ่ม F12 เพื่อเรียกดูผ่านเว็บบราวเซอร์ ทดสอบโดยการนำเมาส์วางบนรูปภาพก็จะปรากฏการสร้าง
                    ลิงค์เฉพาะส่วน (Image Map) เมื่อนำเมาส์ชี้ตรงส่วนที่เราสร้างลิงค์เฉพาะส่วนก็ปรากฏเมาส์เป็นรูปมือเพื่อทำการคลิกลิงค์