Tip  การสร้างเว็บไซต์ (Dreamweaver Site)


                    ก่อนที่จะเริ่มสร้างเว็บเพจและเนื้อหาต่าง ๆ สิ่งแรกที่ต้องทำในการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver คือ การสร้าง Site
เพื่อเป็นการกำหนดชื่อเว็บไซต์และระบุโฟลเดอร์ เพื่อใช้สำหรับจัดเก็บไฟล์ต่าง ๆ ซึ่งภายในโฟลเดอร์จะเป็นแหล่งเก็บเว็บเพจ รูปภาพ และไฟล์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อความสะดวกในการอัพโหลดไฟล์ขึ้นสู่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจริง อีกทั้งยังช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น