วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้มีความรู้ในการจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ ประเภทสื่อการเรียนการสอน และ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์อื่น ๆได้อย่างมืออาชีพ
  2. เพื่อให้มีทักษะเกี่ยวกับการเขียนเว็บไซต์เบื้องต้นด้วย Dreamweaver และ HTML
  3. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการอัพโหลดข้อมูลข่าวสาร ภาพและความรู้ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่าย Internet ได้
  4. เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร หรือเนื้อหา
ประโยชน์ที่จะได้รับ
  1. เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
  3. ส่งเสริมการเรียนการสอนอีกแนวทางหนึ่ง
  4. เป็นการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์
  5. เป็นแนวทางสำหรับบุคคลที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมหรือนำไปพัฒนาต่อ
  6. ผู้จัดทำมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย Dreamweaver