นาฏศิลป์ 4 ภาค : ศิลปะการแสดงประกอบดนตรีของทั้ง 4 ภาค  แต่ละภาคก็จะมีความแตกต่างกันออกไป
                  วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมกาารศึกษาค้นคว้า
ของนักเรียน
2.เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจค้นคว้า
หรือประดิษฐ์ผลงานอันเป็นประโยชน์
3.เพื่อให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้าง
สรรค์ที่จะเสนอและผลิตผลงาน
4.เพื่อให้นักเรียนเห็นแนวทางในการ
ใช้ความรู้ในชีวิตประจำวัน

               คำชี้แจงบทเรียน
1.โครงงานด้านการศึกษา
แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ คือ
-ภาคเหนือ
-ภาคกลาง
-ภาคอีสาน
-ภาคใต้
ซึ่งมีเนื้อหาแบบฝึกหัดให้ทดสอบ
ความรู้ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน
          ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.นักเรียนสามารถบอกได้ว่า
ประเภณีของภาคใดเป็นอย่างไรและ
มีจุดเด่นอย่างไรบ้าง
2.นักเรียนสามารถบอกได้ว่าการรำชนิดต่างๆ
เป็นการแสดงของภาคใด
             เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 

 เบญจรัตน์  ขัดสาย , กรณิช  สุขทวี , มัณฑนา  ทองปรางค์
     เว็บไซต์นาฏศิลป์ 4 ภาค นี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม