หน้าหลัก     แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหา แบบทดสอบหลังเรียน เกี่ยวกับเรา
ยินดีต้อนรับสู่ เอกภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะ
                           วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาข้อมูลเอกภพและระบบสุริยะ
2.เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน
3.เพื่อศึกษาการกำเนิดของเอกภพและระบบสุริยะ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.สามารถอธิบายการกำเนิดของระบบสุริยะได้
2.สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยพร่ได้อย่างถูกต้อง
เว็บที่น่าสนใจ

สิริปรียา พักแพก,นอนุศรา ปิ่นแก้ว,อารียา ทิพย์สุข
โครงงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม