v v
ยินดีต้อนรับสู้้รายวิชา สุขศึกษา
;

วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.เพื่อสร้างเวบไซต์ฺเรืองอย่าไปหาสารเสพติด
2.เพื่อใช้เปนสื่อในการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา ชั้น ม .5
3.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์
4.เปิดโอกาศให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ในเรื่องอย่าไปหาสารเสพติด อย่่างหลากหลาย
5.ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิดแก้ปัญหาการตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน

คำชี้แจงของนักเรียน
บทนี้ประกอบด้วยเนื้อหา
1.ยาเสพติดที่แพร่ระบาดในไทย
2..ชนิดของยาเสพติด
3.วิธีป้องกันการติดสารเสพติด
4.สภาพปัญหายาเสพติดในประเทศไทย

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.รู้จักยาเสพติด
2.รู้จักการป้องกันการติดยาเสพติด
3.รู้จักเตือนคนอื่นเดี่ยวกับยาเสพติด

เวบที่น่าสนใจ
เว็บไซต์เกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท
http://www.chetupon.ac.th
เว็บไซ์ของ ป.ป.ส
http://www.oncb.go.th

นพดล โพธิ์ทรง,ปริณญา คมขำ,ทักดนัย แพงมี
เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์

th