หลักการคิดวิเคราะห์เพื่อฝึกทักษะทางภาษา

วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน
2.เพื่อใช้เพิ่มทักษะในการเรียน
3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาในการเรียน

คำชี้แจงบทเรียน
บทเรียนนี้มีเนื้อหาบทเรียน 2 เรื่อง ดังนี้ คือ
1.ประโยคบอกเล่า
2.ประโยคคำถาม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.ศึกษาแล้วสามารถแต่งประโยคคำถามได้
2.ศึกษาแล้วสามารถแต่งประโยคบอกเล่าได้
3.ศึกษาแล้วสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้
4.ศึกษาแล้วสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
เวบที่น่าสนใจ
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม

วันวิสา ทองอิงค์,ศุภรัตน์ สายะพันธ,ุ์ปราวัณ บัวกล้า,ศุภลักษณ์ สายะพันธุ์
เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม