ยินดีต้อนรับเข้าสู่สาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ในเรื่องสารเสพติด
ยาเสพติด
จุดประสงค์ของโครงงาน
เว็บที่น่าสนใจ
๑.เพื่อให้ผู้ที่ศึกษารู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้มากขึ้น
๒.เพื่อให้รู้ถึงปัญหาและโทษที่เกิดจากการเกี่ยวข้องทุกประการของยาเสพติด
๓.เพื่อให้ผู้ที่ศึกษารู้จักห่างไกลจากผู้ที่ติดสารเสพติด
๔.เพื่อให้ผู้ศึกษาได้รู้จักวิธีการป้องกันตนเองและผู้อื่นจากสารเสพติด
๕.เพื่อให้ความรู้วิธีการรักษาผู้ที่ติดยาบ้า

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.สามารถบอกคุณสมบัติของยาเสพติดได้
2.สามารถบอกคุณประโยชน์และโทษของยาเสพติด
3.ผู้ศึกษาสามารถป้องกันตนเองจากผู้ที่ติดสารเสพติดได้
4.ผู้ศึกษาสามารถช่วยเหลือลูกหลานหรือผู้ที่ติดสารเสพติดให้หายได้

เพ็ญพิชชา ใจกาวิล,วรรณศิริ สุทนต์,พรวิภา ขำสกล
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงานคอมพวเตอร์ ครูผู้สอน คุณครูทิพวัลย์ พรหมรักษ์
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม