สาระการเรียนรู้เรื่องการออกกำลังกาย วิชาสุขศึกษา
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
2.เพื่อสร้างเว็บไซต์เรื่องภูมิประเทศ
3.เพื่อใช้เป็นสือการเรียนการสอน
4.เพื่อให้ทุกคนนำไปปฏิบัติ
บทเรียน
1. ลักษณะภูมิประเทศ  
3. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดลักษณะภูมิประเทศ  

4.ความสำคัญของลักษณะภูมิประเทศ  


ผลการเรียนที่คาดหวัง
1.อธิบายความหมายความเป็นมาของลักษณะภูมิประเทศ
2.อธิบายปัจจัยของลักษณะภูมิประเทศ
3.3.นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

เว็บที่น่าสนใจ

ศุภกิตต์ เสือสูงเนิน,ณัฐพล แสงสว่าง,อนุสรณ์ นาคเสือ
เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงานคอมพิวตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม