หน้าหลัก แบบทดสอบก่อนเรียน บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน เกี่ยวกับเรา
ยินดีต้อนรับสู่การเรียนรู้วิชา สังคมศึกษา

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.เพื่อสร้างเวบไซค์เรื่องพลเมืองดีวิชาสังคมศึกษา

2.เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา

3.เพื่อให้นักรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร

4.เปิดโอกาศให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องพลเมืองดี

 

 

คำชี้แจงบทเรียน

บทเรียนนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 2เรื่องดังนี้

1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มีจิตสาธารณะ

 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง

1. การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
2. การมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่
3. รับฟังความคิดเป็นของกันและกันและเคารพในมติของเสียงส่วนมาก
4. ความซื่อสัตย์สุจริต
5. ความสามัคคี
6. ความละอายและเกรงกลัวในการกระทำชั่ว
7. ความกล้าหาญและเชื่อมั่นในตนเอง
8.การส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจเวบที่น่าสนใจ

ภาพหน้าที่พลเมืองดี

ความหมายของหน้าที่พลเมืองดี

กิตติพงษ์ ใจแสน ,อรรถพล แพบัว,วรรณ์เฉลิม สิงห์ลอ

เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม