หน้าหลัก แบบทดสอบก่อนเรียน บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน เกี่ยวกับเรา
วิชาการเมืองการปกครอง เรื่อง โครงสร้าง อ.บ.ต.
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงาน ประสานงาน และติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ
พร้อมทั้งมีการวางแผนการทำงาน
2.ทำให้กล้าคิด กล้าแสดงออก ต่อที่ประชุมชนมากขึ้น
3.ทำให้รู้จักหน้าที่ และมีความรับผิดชอบมากขึ้น
4.ทำให้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
5.ทำให้รู้จักการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี
6.   ทำให้เกิดการพัฒนาความคิดและรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
7.ทำให้รู้จักการแบ่งเวลา และการตรงต่อเวลา
8.ทำให้รู้จักการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
9.ทำให้รู้วิธีการทำงานต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการทำงาน
10.ทำให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนวิชามนุษย์กับหลักจริยศาสตร์
เพื่อคุณภาพชีวิต
 
 

 

คำชี้แจงบทเรียน
บทเรียนนี้มีทั้งหมด  7   บทเรียน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.นักเรียนสามารถบอกความหมายและรูปแบบของอบต.ได้
2.สามารถเขียนโครงสร้างของอบต.ได้
3.สามารถบอกอำนาจหน้าที่ของ อบต. ได้
4.สามารถบอกรูปแบบขององค์กรได้

 

เว็บที่น่าสนใจเกี่ยวกับการศึกษา
 
วิสสุตา โพธิวรรณ,สุกัญญา ปัญญามาก,อาริยา ครุธพันธ์
เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม