สาระการเรียนรู้เรื่องอารมณ์ทางเพศวิชาสุขศึกษา

วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
2.เพื่อสร้างเว็บไซต์เรื่องอารมณ์ทางเพศ
3.เพื่อใช้เป็นสือการเรียนการสอน
4.เพื่อให้ทุกคนนำไปปฏิบัติ
บทเรียน
2.ปัจจัยที่ส่งผลให้วัยรุ่นเกิดอารมณ์ทางเพศ
3.การเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลจากการเกิดอารมณ์ทางเพศของวัยรุ่น
4.ผลกระทบจากการเกิดอารมณ์ทางเพศของวัยรุ่น
5.แนวทางในการจัดการกับอารมณ์ทางเพศของวัยรุ่น
ผลการเรียนที่คาดหวัง
1.อธิบายความหมายความเป็นมา และ คุณค่าของการเรียนรู้เรื่องอารมณ์ทางเพศ
2.อธิบายปัจจัยที่ส่งผลให้วัยรุ่นเกิดอารมณ์ทางเพศ
3.อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลจากการเกิดอารมณ์ทางเพศของวัยรุ่น
4.อธิบายผลกระทบจากการเกิดอารมณ์ทางเพศของวัยรุ่น
5.อธิบายแนวทางในการจัดการกับอารมณ์ทางเพศของวัยรุ่น
เว็บที่น่าสนใจ

ศุภากร ศรีปานแก้ว ,มาโนช สืบปาละ, ภิชัยวัฒน์ สิงคำโล
เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงานคอมพิวตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม