การเรียนรู้เรื่องการพัฒนาการสื่อสาร วิชาภาษาไทย
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษา
2.เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ในเรื่อง
ที่นักเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่า
การเรียนในห้องตามปกติ
3.เพื่อนำประโยชน์ที่ได้ไปใซ้ในชีวิตประจำวัน
คำชี้แจงบทเรียน
มีเนื้อหาทั้งหมด 1เรื่อง หัวข้อ
1.ความคิดกับภาษา
2.การใช้ภาษากับความคิด
3.ทิศทางการคิดที่ดีงาม
4.การคิดอย่างมีเหตุผลและไม่มีเหตุผล
เว็บที่น่าสนใจ
ความคิดกับภาษา
การใช้ภาษากับความคิด
ทิศทางการคิดที่ดีงาม
การคิดอย่างมีเหตุผลและไม่มีเหตุผล
การฝึกทักษะการคิด
เพ็ญประกาย ตาดา,จุนฬา เลาะไทยสงค์,อนุสบา เดชสาวงค์
เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม