ยินดีต้อนรับสู่การเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง การแต่งคำประพันธ์
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
ความรู้เกี่ยวกับคำประพันธ์
ค้นหาเว็บ
เพื่อให้ผู้อ่านได้ศึกษาหาความรู้ต่อไป
เพื่อไหผู้อ่านได้รู้หลักการแต่งคำประพันธ์
เพื่อไห้ผู้อ่านรู้จักพยางค์ และ สัมผัส ที่ถูกต้อง
เพื่อไช้สื่อเป็นการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
เพื่อไห้ทุกคนนำไปปฏิบัติอย่างถูกวิธี

 

จักรภัทร สัญญะวิชัย ,กฤษฏา คำสุข ,ธนธรณ์ เจริญศักดิ์
เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม