ยินดีต้อนรับสู่การเรียนรู้วิชาสุขศึกษา วางแผนดีชีวิตมีสุข

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้รู้เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น
2.เพื่อให้รู้เกี่ยวกับปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น
.เพื่อให้รู้ถึงการดูเเลสุขภาพของคนในครอบครัว
4.เพื่อให้รู้เกี่ยวกับสุขบัญญัติเเห่งชาติ

คำชี้เเจงบทเรียน

1.ใหู้ผู้ศึกษาได้ศกษาเกี่ยวกับการวางเเผนสุขภาพ
2.ผู้ที่ศึกษาได้วางเเผนการดูเเลเกี่ยวกับสุขภาพ
3.ให้ผู้ศึกษาได้ีรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมวัยรุ่น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.เพื่อให้ได้ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนดูแลสุขภาพ
2.เพื่อให้ได้ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขภาพ
3.เพื่อให้ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น

เวบที่น่าสนใจ

1.การวางเเผนดูเเลสุขภาพ
2.วิธีการวางเเผนสุขภาพผู้สูงอาย
3.พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น

 

อินทุอร มากเอี่ยม , ปนัดดา พรมหิรัญ , พรทิพย์ ผ่องแผ้ว
เป็นส่วนหนึ่งโครงงานคอมพิวเตอร์

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม