ยินดีต้อนรับสููุ่่๋การเรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนต่อไป
2.เพื่อเป็นการศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือเรียน
3.เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
4.เพื่อจะได้รู้เกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์มากขึ้น
5.เพื่อจะได้ทดลองสร้างเว็บไซต์

คำชี้แจงบทเรียน

ความหมายของรัฐ
ความสำคัญของรัฐ
องค์ประกอบของรัฐ
รูปแบบของรัฐ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.สามารถบอกความหมายของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้
2.สามารถเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นใน
ประเทศได้
3.สามารถตรวจสอบการใชอำนาจรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้

เว็บที่น่าสนใจ

รัฐ
หน้าที่ของชนชาวไทย
สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญ

การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
สถานการณ์และปัญหาการเมืองไทย

 

นุชนก คมปลาด,ศศินภา ปั๋นปิน,รสสุคนธ จีนเพชร
เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม