ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม(ธรรมะมีสติ)
วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.เพื่อจะได้รู้ความหมายของธรรมะอย่างมีสติ
2.เพื่อจะได้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะในชีวิตประจำวันมากขึ้น
3.เพื่อจะได้นำหลักการเรียนรู้นี้ไปปฏิบัติได้

คำชี้แจงบทเรียน

บทเรียนนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 3 เรื่อง ดังนี้
1. ประโยชน์และความหมายของการฝึกจิต
2.ผู้ปฏิบัติธรรมคือผู้มีบุญสูงสุด
3.หลักธรรมสำหรับนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.สามารถบอกความหมายของคำว่า "ธรรมมะมีสติ" ได้
2.รู้จักนำธรรมมะไปใช้อย่างมีสติ
3.สามารถนำความรู้เรื่องธรรมมะมีสติไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้
เวบที่น่าสนใจ

ธรรมมะดิลิเวอลี่
ธรรมะ กับความรัก
ธรรมะสอนใจ

จันทร์เพ็ญ จันทร์ฝาง,อรุณฉาย คำแดง,พงศกร โพธิศูนย์
เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม