สื่อการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ สงครามครูเสด
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.เพื่อสร้างเว็ปไซต์เรื่องสงครามครูเสด
2.เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์
3.เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
4.เพื่อให้ทุกคนนำไปปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง
5. เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชา
ประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
 
 
 
คำชี้แจงบทเรียน
ภาพกรุงเนรูซาเลมในสงครามครูเสดครั้งแรก
สงครามครูเสดครั้งที่ 1
สงครามครูเสดครั้งที่ 2
สงครามครูเสดครั้งที่ 3
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
วิเคราะห์สถานการณ์ในสงครามครูเสดที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองเข้าสู่
โลกยุคสมัยปัจจุบัน
เว็บที่น่าสนใจ
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
เรียนรู้สงครามครูเสด
ไทยรัฐอ่านข่าว
มีอะไรบ้างที่เราไม่รู้
ประวัติศาสตร์ไทย
 
สุพจน์ เขียวไสว,วุฒิชัย หอมชะเอม,อธิวัฒ วรรณา
สื่อนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม