สาระการเรียนรู้เรื่องการออกกำลังกาย วิชาสุขศึกษา
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.เพื่อสร้างเว็ปไซต์เรื่องการออกกำลังกาย
2.เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนรายวิชาสุข
ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
3.เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
4.เพื่อให้ทุกคนนำไปปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง
คำชี้แจงบทเรียน
บทเรียนนี้มีทั้งหมด 5 เรื่อง ประกอบด้วย
1. ความหมายของคุณค่าของการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก
2. การแบ่งประเภทการเต้นแอโรบิก
3. หลักปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับการเต้นแอโรบิก
4.ขั้นตอนการเต้นแอโรบิก
5. ตัวอย่างรูปของกิจกรรมการเต้นแอโรบิก

 

ผลการเรียนที่คาดหวัง
1.อธิบายความหมาย  ความเป็นมา  และคุณค่าของ
กิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกได้
2.อธิบายและระบุความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม
การออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกต่อผู้นำมาใช้ในแต่ละประเภทได้
3.อธิบายหลักการ  ขั้นตอน  และวิธีปฏิบัติในกิจกรรมการออกกำลังกายด้วย
การเต้นแอโรบิกได้
4.เสนอแนะและแสดงรูปแบบของการเต้นแอโรบิกตามที่กำหนดได
5.เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกตามที่กำหนด ให้ได้
เว็บที่น่าสนใจ
ประโยชน์ของการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน
 
 
 
รัตนา สิทธิสงคราม , กฤตยา บัวบาน , เสาวลักษณ์ ขวัญแก้ว
เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงานคอมพิวตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5 โรเรียนวชิรปราการวิทยาคม