ยินดีต้อนรับสู่การเรียนรู้ พันธะไอออนิก
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาเคมี
2.เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ที่สนใจศึกษาและค้นคว้า
3.เพื่อเป็นตัวช่วยในการเรียนเรื่องพันธะไอออนิก
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําชี้แจงบทเรียน
บทเรียนนี้มีทั้งหมด 6 หัวข้อประกอบด้วย
1. ความหมายและการเกิดพันธะไอออนิก
2.โครงสร้างของสารประกอบไอออนิก
3. การเขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก
4. พลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก
5. สมบัติของสารประกอบไอออนิก
6. ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.รู้ความหมายและการเกิดพันธะไอออนิก
2.สามารถเขียนโครงสร้างของพันธะไอออนิกได้
3.เขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบไอออนิกถูก
4.รู้จักพลังงานและการเกิดสารประกอบไอออนิก

5.สามารถตอบคําถาามเรื่องสมบัติของสารประกอบไอออนิก

6.สามารถเขียนปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิกได้

 

อภิชาติ สุพรรณกูล
เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม