จุดประสงค์ของโครงงาน

1.ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านได้ชัดเจน เช่น เพื่อหาความรู้
เพื่อความเพลิดเพลินหรือเพื่อบอกเจตนา
ของผู้เขียนเพราะจะเป็นแนวทางกำหนด
การอ่านได้อย่างเหมาะสมและจับใจความหรือคำตอบ
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
2.สำรวจส่วนประกอบของหนังสืออย่างคร่าวๆ
เช่น ชื่อเรื่อง คำนำ สารบัญ คำชี้แจงการใช้หนังสือ
ภาคผนวก อื่นๆ เพราะส่วนประกอบของหนังสือ
จะทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหรือหนังสือที่อ่าน
กว้างขวางและรวดเร็ว
3.ทำความเข้าใจลักษณะของหนังสือว่าประเภทใด เช่น
สารคดีตำราบทความและอื่นๆซึ่งจะช่วยให้มี
แนวทางการอ่านจับใจความสำคัญได้ง่าย4.ใช้ความสามารถทางภาษาในด้านการแปลความหมาย
ของคำ ประโยคและข้อความต่างๆอย่างถูกต้องรวดเร็ว5.ใช้ประสบการณ์หรือภูมิหลังเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านมาประกอบ
จะทำความเข้าใจและจับใจความที่อ่านได้ง่ายและรวดเร็ว


 

คำชี้แจง

1.ทำแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน
ด้วยความสามารถของตนเองด้วยความซื่อสัตย์
เพื่อเป็นประโยชน์ของผู้เรียนในการรู้ถึงพัฒนาการ
ที่ได้รับจากการเรียน2.นำหลักการอ่านที่ได้ศึกษามาใช้ในการอ่านเนื้อหา
และการอ่านโจทย์ของแบบฝึกจะทำให้มีความเข้าใจ
ในเนื้อหาและจับใจความของเรื่องที่อ่านได้
3. สามารถนำ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ
เพื่อพัฒนาตนเอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3ไปทบทวนเพื่อความเข้าใจในเรื่องที่ไม่เข้าใจ4.หากมีข้อสงสัยให้ศึกษาเพิ่มเติมจากสื่ออื่น ปรึกษาเพื่อน
หรือถามครู เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง

 

เนื้อหาบทเรียน

1.การอ่านจับใจความสำคัญ
2.ความหมายการอ่านจับใจความสำคัญ
3.หลักการอ่านจับใจความสำคัญ
  -ลักษณะใจความสำคัญ
  -ลักษณะใจความรอง
4.ขั้นตอนการอ่านจับใจความสำคัญ
5.แบบฝึกทดสอบการอ่านจับใจความสำคัญ

 


 

 

นางสาวประภัสสร นงนุช,นางสาวพรรณราย กลิ่นรุ่ง,นางสาววิไลลักษณ์ เครือโป้

เป็นส่วนหนึ่งของรายงานวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม