:: ยินดีต้อนรับสู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ::

จุดประสงค์ของโครงงาน
1.เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิก
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้แปลกใหม่
และน่าสนใจยิ่งขึ้น
2.เพื่อเป็นการบูรณาการเอาความรู้จากวิชาต่างๆ
มาผสมผสานกับวิชาคอมพิวเตอร์แล้วให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
3. เพื่อฝึกความสามามัคคีในหมู่คณะ
การบริหารงานและความรับผิดชอบซึ่งกันและกัน

 

คำชี้แจง
เนื้อหา
1.แบบทดสอบก่อนเรียน
2.การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์
- การเปรียบเทียบขั้นปกติ
- การเปรียบเทียบขั้นกว่า
- การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด
- ข้อควรจำ
3.แบบทดสอบหลังเรียน
4.เฉลยแบบทดสอบก่อน - หลังเรียน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.นักเรียนสามารถเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ขั้นปกติได้
2.นักเรียนสามารถเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ขั้นกว่าได้
3.นักเรียนสามารถเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ขั้นสูงสุดได้
4.นักเรียนสามารถเปลี่ยนคำคุณศัพท์ขั้นปกติให้เป็น
ขั้นกว่าและขั้นสูงสุดได้
ปาริฉัตร ปั้นบุญ , มยุเรศ ศรีสุขจันทร์ , สุจิตรา สิงห์บุบผา
เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม