::ยินดีต้อนรับเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้วิชาสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5::
วัตถุประสงค์โครงการ คำชี้แจง เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง


1.เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถนำ
ข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
2.เพื่อเป็นการฝึกฝนหาประสบการณ์
ในการทำเว็บไซด์ที่เราสามรถทำเองได
3.เพื่อนำเสนอข้อมูลออกเป็นสื่อให้แก้บุคคล
ที่สนใจจะค้นคว้าหาความรู้ใส่ตัวฯลฯ


ตอนที่  1 ความรู้เบื้องต้นและกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ทางภูมิสาสตร์
1.1.ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างลักษณะภูมิประเทศ และบรรยากาศของโครง
1.2.เปลือกโลก ลักษณะภูมิประเทศ และบรรยากาศมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
1.3.ความหมายและกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร

ผลกาารเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.อธิบายความหมายและความสำคัญของ
ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ได้
2.อธิบาย,วิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ
และวิเคราะห์ความสำคัญของปรากฏการณ์
ทางภูมิศาสตร์ ที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์
ทางภูมิศาสตร์ในแต่ละพื้นที่
ของประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆของโลก
3.ตระหนักในความสำคัญของการเกิด
ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์

<<ณัฐพงษ์ อยู่เล็ก,ปิยาพัชร เปียงลิตร,เมขลา แจ้งอิ่ม เป็นส่วนหนึ่งของรายงานวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม <<