::ยินดีต้อนรับเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้วิชาภาษาไทย::


วัตถุประสงค์ของโครงงาน

๑.เพื่อสรรเสริญพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ที่มี
พระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศอย่างใหญ่หลวง
๒.เพื่อต้องการเชิดชูเกียรติหมู่เสวกามาตย์ที่มีความกล้าหาญ
สุจริตและกตัญญูต่อแผ่นดิน
๓.เพื่อบำรุงผดุงช่างฝีมือสยามให้คงอยู่ต่อไป
๔.เพื่อเป็นการบำรุงรักษาและเชิดชูโคลง ฉันท์ กาพย์
กลอนของไทยให้คงอยู่ตลอดไป

 

โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
-พระสุริโยทัยขาดคอช้าง
-พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต

 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
-อธิบายความหมายและความสำคัญของโคลงภาพพระราชพงศาว ดารทั้ง ๒ เรื่องได้อย่างเข้าใจและถูกต้องสมบูรณ์
-วีรกรรมของบรรพชนย่อมมีอำนาจในการปลุกจิตสำนึกให้แก่อนุชนรุ่นหลังได้ ให้เห็นถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
-ผู้ที่เป็นข้าราชการต้องมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์

กฤติยา ปัญญาวงศ์,วารุณี พลชัยมาตย์,ศิวิณี ศรีสุข
เป็นส่วนหนึ่งของรายงานวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม