::ยินดีต้อนรับเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้วิชาภาษาไทย::

วัตถุประสงค์การเรียนรู้การอ่านศิลาจารึก

๑. อ่านออกเสียงเนื้อความในหลักศิลาจารึก หลักที่ ๑ ดู้กต้อง(K,P)
๒. สรุปใจความสำคัญ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่าน (K,P)
๓. พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบเรื่องที่อ่านฟัง
หรือดูได้อย่างมีเหตุผล (K,P)
๔. บอกคุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านและแนวทางที่
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ (K,P)
๕. เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาทางภาษา (A)

คำชี้เเจง

๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง ท ๑.๑ (ม.๒/๑)
๒. จับใจความสำคัญสรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน ท ๑.๑ (ม.๒/๒)
๓. อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ท ๑.๑ (ม.๒/๔)
๔. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น ท ๕.๑ (ม.๒/๑)
๕. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน ท ๕.๑ (ม.๒/๓)

พัชรินทร์ มีทรัพย์, กมลชนก ฉิมเนียม, วรรวิษา สายต่างใจ

เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคอมพิวเตอร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม