ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาพระพุทธศาสนา
 
หน้าหลัก แบบทดสอบก่อนเรียน บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน เกี่ยวกับเรา

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.เพื่อศึกษาพอเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

2.เพื่อนำพระพุทธประวัติมาเรียนเพิ่มเติมจากบทเรียน

3.เพื่อนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

คำชี้แจงการใช้บทเรียน
พระพุทธศาสนาคือการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เรื่องพระพุทธประวัติ

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.อธิบายความรู้และความสำคัญของพระพุทธศาสนา
2.วิเคราะห์ถึงการประสูติและสิ่งสำคัญของพระพุธทเจ้า 3.ตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญของพระพุทธเจ้า
4.ระบุวันสำคัญของพระพุทธเจ้า

เพลงธรรมะ

พุทธประวัติ

การ์ตูนฉบับพระพุทธเจ้า

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ภาพพระพุทธเจ้า

 
   
 

วัชราภรณ์ พันธ์โนราช,กัญญา เต๋ทิ,เจนจิรา กาจธัญกรณ์,วิภาวรรณ พงษ์ภมร

เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม