ยินดีต้อนรับสู่วรรคทองทักษะภาษาไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างเว็ปไซด์ในการเรียนการสอน
2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3. เพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนของวิชาภาษาไทย
4.เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
* เพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยและเพื่อเอา
   ไว้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมของวิชาภาษาไทยและเพื่อเป็นบท
    เรียนเพิ่มเติมอีกด้วย


นางสาว สิรารัตน์ ธังดิน,นางสาวอรพรรณ พระยาลอ,นางสาวอรวรรณ นาคสังข์
เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม