การเรียนรู้เรื่อง คำราชาศัพท์ วิชาชาภาษาไทย
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย
2. เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อสร้างเว็ปไซต์เรื่องคำราชาศัพท์
4. เพื่อให้ทุกคนนำไปปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง
บทเรียน
1.คำราชาศัพท์
2.บุคคลที่ต้องควรใช้คำราชาศัพท์
3.หลักการใช้คำราชาศัพท์
4.ประโยชน์ของคำราชาศัพท์
5.หลักการสร้างคำราชาศัพท์
6.การกราบบังคมทูล
7.การเขียนหนังสือถึงพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงค์
8์หลักเกณฑ์การเขียนจดหมายถึงพระภิกษ
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.อธิบายความหมายของคำราชาศัพท์
2.อธิบายและระบุความเหมาะสมของการใช้คำราชาศัพท
3.อธิบายถึงหลักการใช้ที่ถูกวิธี
4.อธิบายประโยชน์ของคำราชาศัพท์
 
 
 
เว๊บที่น่าสนใจ
ความหมายของคำราชาศัพท์
คำราชาศัพท์
ราชาศัพท์
คำราชาศัพท์คลังปัญญาไทย
คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
รวมคำราชาศัพท์
เกมส์ตามล่าหาคำราชาศัพท์
กัญญารัตน์ แสงมณี ,รัชนีย์ พบสมัย , พัชราพร ตังประเสริฐ
เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงานคอมพิวตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5 โรเรียนวชิรปราการวิทยาคม