ยินดีต้อนรับ สู่รายวิชา ประวัติศาสตร์สากล

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.เพื่อจะได้ให้บุคคลที่ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยว
กับประวัติศาสตร์
2.เพื่อจะได้รู้ถึงวัตถโบราณที่น่าสนใจ
3.เพื่อจะได้รู็ถึงสถานการณ์ของประวัติศาสตร์ก่อนจะมีวันนี้

คำชี้แจงบทเรียน

ความหมายประวัติศาสตร์
ความสำคัญประวัติศาสตร์สากล
รูปแบบของอารยธรรมต่างๆ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.สามารถบอกความหมายของประวัติศาสตร์ได้
2.สามารถบอกลักษณะของอารยะธรรมต่างๆได้
3.สามารถบอกสถานที่สำคัญต่างๆได้

เว็บที่น่าสนใจ

อารยธรรมอียิปต์
อารยธรรมจีน
อารยธรรมกรีก-โรมัน
อารยธรรมญี่ปุ่น
อารยธรรมอินเดีย

 

อรสา กองพล,เพ็ญนภา บุญเกตุ,วราพร แก้วนคร
เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม