หน้าหลัก แบบทดสอบก่อนเรียน บทเรียน แบบทดสอบหลักเรียน เกี่ยวกับเรา
ยินดีต้อนรับสู่การเรียนรู้รายวิชา สุขศึกษา
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1. เพื่อสร้างเว็บไซต์เรื่องกายจิตสมัพันธ์
2. เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนรายวิชาสุขศึกษา ชั้น ม.5
3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าในการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์
4. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้าและเรียนรู้ในเรื่อง กายจิตสัมพันธ์
5. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน

คำชี้แจงบทเรียน
บทเรียนนี้ ประกอบด้วย 7 เนื้อหา

1. การปฏิบัติตนให้มีสุขภาพกายที่ดี
2. สารพิษในอาหารที่มีอันตรายต่อร่างกายที่ควรหลีกเลี่ยง
3. การปฏิบัติตนให้มีสุขภาพจิตที่ดี
4. การประเมินและการจัดการกับความเครียด
5. การสำรวจความเครียดของตัวเอง
6. การจัดการอารมณ์และความเครียด
7. การวางแผนปรับปรุงตนเองในการจัดการกับอารมณ์และความเครียด

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการปฏิบัติตนให้มีสุขภาพกายที่ดี
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักสารพิษในอาหารที่มีอันตรายต่อร่างกาย
3.
เพื่อให้นักเรียนรู้จักการสำรวจความเครียดของตัวเองและการจัดการอารมณ์
4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักวางแผนปรับปรุงตนเอง

เว็บที่น่าสนใจ

ภาพกายจิตสัมพันธ์

วิลาวัลย์ กลิ่นจันทร์ , มณีรัตน์ กันทะวงค์ , จันทนา อณาใจ
เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน วชิรปราการวิทยาคม