ยินดีต้อนรับสู้การเรียนรู้ภาษาไทย

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยอย่างกว้างขวาง

2.เพื่อให้นักศึกษารู้จักวิธีการนำเสนอความคิดด้วยภาษาที่เหมาะสม

3.เพื่อให้นักศึกษาใช้ภาษาได้อย่างมีศิลปะ และบรรลุวัตถุประสงค์

4.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาที่เคยใช้ในอดีตตลอดจนภาษาต่างประเทศที่มีอิธิพล ต่อภาษาและวรรณกรรมไทย

5.เพื่อให้นักศึกษาสามารถทำงานกลุ่ม และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 


 

จุดประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหรือคำชี้แจงผลการเรียน

1. เพื่อแสดงเอกลักษณ์ภาษาไทย

2.เพื่อแสดงถึงภาษาไทยที่ถูกต้อง

3. เพื่ออนุรักษ์ภาษาไทย

4. เพื่อศึกษาภาษาไทย เช่น ประวัติศาสตร์ของภาษาไทย

5. เพื่อแนะนำรหัสยูนิโคด(รหัสสากล)สำหรับภาษาไทย

 

เว็ปที่น่าสนใจ

อ่านจับใจความ

ครูลิลลี่ของฉัน

เกมส์พิมพ์ดีดภาษาไทย

การเรียงความภาษาไทย

การ์ตูนสอนภาษา

ธัชชนก ศรีมุข,ศิโรรัตน์ ปรุงเปลี่ยม,พราวพัทธ์ จำปาโชค

โครงงานคอมพิวเตอร์

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม