ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนแห่งการโต้วาที
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
วิชาภาไทย
2.เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมี
การโต้วาทในวิชาภาษาไทย
3.เพื่อสร้างเว็บไซต์เรื่องชวนคำนึง
ถึงการสอนด้วยการโต้วาที
4.เปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้เข้ามาศึกษา
สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยี
เรื่องการโต้วาท
คำชี้แจงบทเรียน
บทเรียนนี้มีทั้งหมด 3 เรื่อง ประกอบด้วย
๑.  ความหมายของการโต้วาที
๒. องค์ประกอบของการโต้วาที
๒.๑   ญัตติในการโต้วาที
๒.๒  ผู้โต้วาที
๒.๓  ประธานการโต้วาทีหรือผู้ดำเนินการโต้วาที
๒.๔  กรรมการ
๒.๕  ผู้ฟัง
๒.๖   ระเบียบการโต้วาที
๓.ประโยชน์ของการโต้วาที

จุดประสงค

1.อธิบายความหมายและองค์ประกอบของการโต้วาทีได้
2.พูดแสดงเหตุผลหลักฐานมาสนับสนุนหรือคัดค้าน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้
3.พูดโต้ตอบประเด็นของฝ่ายค้านอย่างได้คมคาย
ฉับพลัน ตรงประเด็น จับใจผู้ฟัง
4.พูดโต้วาทีโดยเป็นทั้งฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านได
5.บอกประโยชน์ของการโต้วาทีได้
6.มีคุณธรรมจรรยามารยาทในการโต้วาที
ทัศนียา อั๋นพราม,นันทวรรณ เอนกนันท์,สมพร พาต่อ
เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม