เข้าสู่สาระการเรียนรู้ เรื่อง สงครามโลกครั้งที่ 1 วิชาประวัติศาสตร์
วัตถุประสงค์
1 เพื่อสร้างเว็บไซค์เรื่องสงครามโลกครั้งที่ 1
2 เพื่อให้เป็นสื่อในการเรียนการสอน รายวิชาประวัติศาสตร์ชั้น ม.5

 

บทเรียน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.วิเคราะสถานะการณ์ สงครามโลกครั้งที่1ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ทางเศรษฐกิจ และทางการเมืองเข้าสู้โลกสมัยปัจจุบัน

           เว็บไซด์

นางสาวประกายมุข บัวพรม
เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม