12
33 66
::ยินดีต้อนรับเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์::

จุดประสงค์ของโครงงาน

 1.เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
   พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจ
 2. เพื่อเป็นการบูรณาการวิชาคอมพิวเตอร์
    ผสมผสานกับวิชาอื่นๆ
 3. เพื่อฝึกทักษะในการสร้างสื่อการเรียน
    การสอนอิเล็กทรอนิกส์
 4. เพื่อฝึกการทำงานแบบระบบกลุ่ม

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. อธิบายลักษณะ และสมบัติของปริซึม พีระมิดทรงกระบอก และทรงกลมได้
2. สร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่ายโดยไม่เน้นการพิสูจน์ได้
3. สามารถแสดงเหตุผลโดยอ้างอิงความรข้อมูลู
หรือข้อเท็จจริง หรือสร้างแผนภาพได้
4. มีความรู้ และทักษะที่ได้จากการเรียน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในการเรียนสิ่งต่างๆ
และในการดำรงชีวิตได้
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน
6. มีทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์

คำชี้แจงบทเรียน

1. แบบทดสอบก่อนเรียน
2. เนื้อหา
- ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติ
- หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิต
- ภาพที่ได้จากการมองทางด้านหน้า
ด้านข้าง และด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ
- รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์
3. แบบทดสอบหลังเรียน
4. เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน

 

13
14
15
16
a
0
19

<<จุฬาวัลย์ ขัดสาย,เบญจมาส จิวดี,เบญจวรรณ นันตาดี เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม<<