กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
วัตถุประสงค์ของโครงงาน คำชี้แจง ข้อมูลเกี่ยวกับเรา
1. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่
นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ
2 .เพื่อเป็นการฝึกฝนหาประสบการณ์ ในการทำเว็บไซต์
   ที่เราสามรถทำเองได้
3. เพื่อนำเสนอข้อมูลออกเป็นสื่อให้แก้บุคคลที่สนใจ
     จะค้นคว้าหาความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน

ตอนที่ 9 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิต
ตอนที่ 10 การจัดการกับปัญหาทางอารมณ์และความเครียด

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

1. อธิบายความหมาย ความสำคัญของการสร้างเสริม
    สมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางจิตได้
2.ระบุคุณค่าและแนวทางของการทดสอบ
    สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิตได้
3. อธิบายและเสนอแนะแนวทางในการสร้างเสริม
    สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิตได้
4.ตะหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการ
    สร้างเสริม สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิตได้
กิตติยา ทุชุมภู,ธารารัตน์ จันเปรม,วันทนีย์ เลิศบุญการกิจ
เป็นส่วนหนึ่งของรายงานวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม