ข่าวสารอัพเดท
ประวัติครูกบ

ชื่อ ทิพวัลย์ พรหมรักษ์ (ครูวิทยะฐานะชำนาญการ)
ปัจจุบัน รับราชการครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร
การศึกษา
-ปริญญาโท เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
-ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก
-ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก
-มัธยมศึกษา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
วิชาที่สอน
-การสร้างโฮมเพจ
-โครงงานคอมพิวเตอร์
-การสร้างสื่อการสอน
รางวัลครูผู้สอน
-ได้ผ่านการประเมินเป็นครูแกนนำ ขยายเครือข่าย กรมสามัญศึกษา
-ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น เหรียญทอง กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
-ได้รับการคัดเลือกเป็นครูสอนดี ระดับโรงเรียน
-ได้รับรางวัล โครงการครูมืออาชีพ เพชรเสมาสามัญ